Akcjonariat

Drukuj

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.844.945,80 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) i dzieli się na 18.449.458 (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B,C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)każda.

Struktura akcjonariatu

 

  • sugarfree.pl
  • cardiobunny.pl
  • Nokaut.pl
  • Sklepyfirmowe.pl