Informacje finansowe

Drukuj

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za lata 2012 - 2016
w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej

Wybrane dane finansowe 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 21 396 13 624 10 941 11 924 10 539
Zysk na działalności operacyjnej 367 -9 374 -1 772 -238 -8 446
Wynik brutto 501 -9 230 -1 479 -238 -7 696
Wynik netto 444 -9 369 -1 393 -205 -7 728
Całkowite dochody/straty ogółem 444 -9 369 -1 393 -205 -7 728
Aktywa razem 21 737 18 655 17 406 19 158 20 020
Rzeczowe aktywa trwałe 514 241 532 1 108 1085

Należności krótkoterminowe

1 410 1 526 945 1 082 851
Zobowiązania krótkoterminowe 5 496 2 991 2 181 2 225 2 441
Zobowiązania długoterminowe 0 0 96 352 341
Kapitał własny 16 241 15 664 15 129 16 581 17 238
Kapitał podstawowy 1 845 1 845 748 756 756
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 158 -2 444 -668 -77 4 136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 386 2 434 -6 221 -4 607 -6 021
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 114 -213 -306 -635 18 110
Zmiana stanu środków pieniężnych -2 430 -223 -7 195 -5 319 16 225
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,51 0 0 -1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,51 0 0 -1

 

  • sugarfree.pl
  • cardiobunny.pl
  • Nokaut.pl
  • Sklepyfirmowe.pl